Projekt "Ochrana dravcov, bocianov a sov v regióne Záhoria a Niederösterreich"

 

RPS logo  Projekt "Ochrana dravcov, bocianov a sov v regióne Záhoria a Niederösterreich", akronym CORO-SKAT (Conservation of Raptors and Owls) je slovensko - rakúsky projekt zameraný na ochranu bocianov, dravcov a sov v regióne Záhoria a Niederösterreich. Je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, Spolkovou krajinou Niederösterreich, Ministerstvom stavebníctva a regionálneho rozvoja Rakúska, Štátnym rozpočtom SR a Ochranou dravcov na Slovensku (RPS). 

 

coro skat farbe mensie JPG  basis SK-AT 4C JPG   EUflag ERDF JPG

Hraničná oblasť medzi spolkovou krajinou Niederösterreich a Záhorím je domovom celosvetovo ohrozených druhov, akými sú napr. orol kráľovský alebo sokol rároh. Už roky bežia na oboch stranách hranice rôzne ochranárske aktivity. Týmto projektom, ktorý bude trvať do konca roka 2013, budú ochranárske aktivity zamerané na ochranu vzácnych druhov vtákov navzájom koordinované. Spoločnou tvorbou konceptov bude položený základný kameň dlhodobej ochrany druhov.

Na Slovenskej strane projekt prebieha na území Bratislavského a Trnavského kraja s dôrazom na územie regiónu Záhoria. Ťažisko činností sa nachádza na územiach Natura 2000. Natura 2000 je sieť chránených území európskeho významu, ktorej cieľom je dlhodobé uchovanie živočíšnych a rastlinných druhov, ktoré sú ohrozené v Európskej Únii.

Projekt sa realizuje v rokoch 2010 - 2013 čiastočne alebo úplne v Chránených vtáčich územiach Záhorské Pomoravie, Malé Karpaty, Dunajské luhy, Kráľová, Lehnice, Úľanská mokraď a Sysľovské polia. Dôraz je však kladený na oblasť Záhoria, v ostatných územiach (Malé Karpaty, Podunajsko) sú realizované iba vybrané aktivity.

Projekt realizujeme v spolupráci s našimi partnermi a strategickými partnermi:

BirdLife logo150  AURING  logo SOS BirdLife Slovensko 

Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien

(MA 49) 

 

 

Aktivity projektu:

Monitoring stavu V rámci projektu budú v predmetnom území monitorované populácie vybraných druhov vtákov z prílohy I Smernice o vtákoch. Sú to tzv. „druhy európskeho významu“: včelár lesný, haja tmavá, haja červená, orliak morský, kaňa močiarna, kaňa popolavá, orol kráľovský, sokol rároh a výr skalný. Na rakúskej strane budú okrem toho predmetom monitoringu bocian biely a bocian čierny a na slovenskej strane kuvik obyčajný a plamienka driemavá. Na základe uvedených výskumov má byť vytvorená databáza, slúžiaca ako základ pre ochranárske opatrenia. Výmena dát medzi partnermi projektu a zladenie výskumných metód partia k základným výstupom projektu.

Krúžkovanie a telemetria sú dôležitými metódami, pomocou ktorých sa v ornitológii skúma správanie sa vtákov. Cieľom výskumov je vtáčim druhom a ich správaniu viac porozumieť a tieto výsledky následne využiť pre opatrenia ich ochrany. Opatrenia pre ochranu konkrétnych druhov tak môžu byť efektívnejšie a možno ich optimalizovať. V rámci projektu CORO-SKAT budú v Rakúsku krúžkované mladé bociany čierne. Popri klasických, bežne využívaných krúžkoch z kovu budú použité farebné krúžky, ktoré umožňujú odlíšenie jedincov z veľkej vzdialenosti. Očakávame, že tým zlepšíme poznatky o využívaní životného priestoru, o správaní sa počas migrácie a o populačnej dynamike týchto ohrozených druhov. Oveľa presnejšie údaje ako krúžkovanie poskytuje telemetria. Telemetria je metóda, pri ktorej sa jedince vtákov označia rádiovými alebo satelitnými vysielačmi a následne sa ich pohyb presne monitoruje. Ako na rakúskej tak aj na slovenskej strane budú touto metódou sledované mladé orly kráľovské a haje červené. Takto je možné viackrát denne určiť miesto kde sa práve zdržujú, výšku, rýchlosť alebo smer letu. Touto technológiou získame podrobný pohľad do života mladých orlov kráľovských a hají červených. Vysoký stupeň podrobnosti dát nám umožní presnejšie konštatovania o využití životného priestoru, čím môžu byť lepšie naplánované ochranárske opatrenia pre tieto celosvetovo ohrozené druhy. Od jesene 2011 budeme pravidelne podávať informácie o aktivite vysielačkami označených orlov a hají. V reálnom čase bude možné online sledovať ich aktivitu a pohyb.

Ochrana hniezdisk Druhy ako orol kráľovský, orliak morský alebo kaňa popolavá v predmetnom území hniezdia vo veľmi malom počte hniezdnych párov. Aby boli opatrenia na ochranu týchto druhov úspešné, je dôležité zachovanie každého hniezdiska a zabezpečenie úspešného priebehu každého hniezdenia. Práve veľké druhy majú stále väčší problém s hľadaním vhodných hniezdnych stromov. Druhy ktoré hniezdia na zemi, ako kaňa popolavá, zas prichádzajú o svoje znášky pri bežných agrotechnických úkonoch. V rámci projektu sa zabezpečuje ochrana existujúcich hniezdisk vzácnych druhov, či už reálnych, alebo potenciálnych lokalít a hniezdnych stromov. Pre podporu populácie budú na rakúskej strane inštalované aj umelé hniezda. Keďže v praxi dobre platí pravidlo , že “človek chráni len to, čo pozná”, veľmi dôležitou súčasťou projektu je informovanosť. Úspech všetkých opatrení je možný len v spolupráci s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, obcami a návštevníkmi území.

Tvorba konceptov ochrany Veľké druhy vtákov slúžia v ochrane prírody vďaka svojim veľkým priestorovým nárokom a atraktívnosti ako takzvané “dáždnikové druhy” (umbrella species). Opatrenia pre ochranu vybraných druhov tak môžu na veľkých územiach pomôcť zvýšiť aj celkovú mieru biodiverzity v krajine. Najdôležitejším prostriedkom pre zlepšenie celkového stavu voľnej krajiny je Program rozvoja vidieka. V roku 2013 končí aktuálne programovacie obdobie a od roku 2014 bude implementovaný úplne nový program. V tomto projekte majú byť vypracované také ochranné opatrenia, ktoré budú presadzované v rámci pripravovaného nového Programu rozvoja vidieka od roku 2014. Vypracovanie konceptov ochrany pre cieľové druhy v oblastiach NATURA 2000 a v centrálnych oblastiach rozšírenia Cieľom je vytvoriť také koncepty, ktoré budú základom pre ďalšie ochranné opatrenia v oblastiach NATURA 2000 a v rámci Programu rozvoja vidieka. Podkladom budú zistené stavy populácií dravcov, sov a bocianov v oboch krajinách. Výsledky budú obsahovať aj informácie o krajinných prvkoch a informácie o využití pôdy, aby boli v projektovej oblasti zachované konkrétne nároky na životné prostredie. Telemetrické sledovanie orla kráľovského a haje červenej je esenciálnou časťou analýzy biotopov. Tým sa získajú presné údaje o využití krajiny, z ktorých sa bude vychádzať pri vytváraní konceptov.

 

Výstupy projektu vo forme článkov a oznamov nájdete aj na tejto webovej stránke, pre ostatné informácie o projekte prosím pokračujte na projektovú webovú stránku http://www.birdlife.at/coro-skat/sk/index.html

 

Projekt podporili

logo 01

logo 02 logo 03 logo 04 logo 05-basis SK-AT 4C logo 06-coro skat farbe logo 07-EUflag ERDF