Projekt "Dravce a sovy v sústave Chránených vtáčích území Slovenska"

RPS logo  Projekt "Dravce a sovy v sústave Chránených vtáčích území na Slovensku" bol realizovaný v rokoch 2009 - 2010 vo vybraných Chránených vtáčích územiach (CHVÚ), v ktorých medzi kritériové druhy patria okrem iných aj dravce. Projekt realizovala Ochrana dravcov na Slovensku v spolupráci s mnohými dobrovoľníkmi a s finančnou podporou Nórskych fondov, Štátneho rozpočtu SR a Ochrany dravcov na Slovensku. 

 

logo ekopolis  logo eea grants   norway grants  úrad vlády

 

Ciele projektu:

1. Zhodnotenie stavu populácií kritériových druhov dravcov a sov vo vybraných modelových CHVÚ a analýza zmien za obdobie od spracovania vedeckého návrhu v roku 2003. Vytvorenie mechanizmu efektívnej evidencie a hodnotenia údajov.

2. Vytvorenie podmienok na zabezpečenie a realizáciu aktívnej ochrany vybraných druhov dravcov a sov v modelových územiach.

3. Zvýšenie povedomia vlastníkov / užívateľov a verejnosti o CHVÚ s dôrazom na podmienky a možnosti ochrany dravcov a sov.

 

Aktivity:

1. Stav populácií:

• vytvorenie metodického postupu pre mapovanie kritériových druhov dravcov a sov v CHVÚ a jeho aplikácia v modelových územiach

• vytvorenie efektívneho mechanizmu pre zber, spracovanie a vyhodnocovanie dát o populáciách dravcov a sov v CHVÚ (tvorba databázy a prepis dát, vyhodnotenie v prostredí ArcView a vo webovom rozhraní)

• realizácia mapovania a monitoringu kritériových druhov dravcov a sov vo vybraných modelových CHVÚ (súbežne budú získavané dáta aj o ostatných druhoch v CHVÚ); zahŕňa vyhlásené (2) a navrhované (5) územia

• analýza zmien stavu populácií vybraných kritériových druhov dravcov a sov v modelových CHVÚ od spracovania vedeckého návrhu v roku 2003

2. Aktívna ochrana:

• aktualizácia definície priaznivého stavu druhu pre vybrané druhy dravcov a sov (Falco cherrug, Falco peregrinus, Aquila pomarina, Aquila heliaca, Bubo bubo)

• vypracovanie metodického postupu pre vyhlasovanie ochranných zón okolo hniezd v lesných porastoch (pracovný manuál, školenie pre členov RPS)

• zabezpečenie ochrany hniezd modelových druhov Aquila pomarina (lesné prostredie) a Circus pygargus (nelesné prostredie): realizácia a overenie metodík v praxi 3. Zvýšenie povedomia verejnosti:

• realizácia 2 seminárov o praktickej ochrane hniezd v lesnom prostredí a v poľnohospodárskej krajine vo vybraných CHVÚ (Laborecká vrchovina, Dolné Považie) za účasti úradov životného prostredia, Štátnej ochrany prírody SR a vlastníkov / užívateľov

• vytvorenie propagačných príručiek o stave populácií 15 kritériových druhov dravcov a sov, podmienkach ich ochrany a možnostiach kompenzácie ochranných opatrení vyplývajúcich z programových dokumentov (napr. Program rozvoja vidieka) v 7 vybraných modelových CHVÚ a jej distribúcia cieľovým skupinám (vlastníci / užívatelia pozemkov: poľnohospodári a lesníci)

• aktualizácia webovej stránky RPS so zverejnením dokumentov, vzniknutých v rámci projektu ako aj informácií o priebehu jeho realizácie

• medializácia a propagácia problematiky CHVÚ a ochrany dravcov a sov tlačovými správami a článkami v médiách

• konzultačná činnosť a poradenstvo pre verejnosť, najmä pre užívateľov a vlastníkov

 

V rámci projektu boli vytvorené nasledovné dokumenty, ktoré si môžete stiahnuť:

• metodický manuál pre vyhlasovanie ochranných zón v lesnom prostredí „Ochrana hniezd v praxi“

• propagačný a prezentačný materiál pre užívateľov/vlastníkov pôdy a širokú verejnosť „Dravce a sovy v CHVÚ“. Brožúrky, z ktorých ešte máme výtlačky, Vám môžeme zaslať i poštou. 

 

Projekt sa realizoval vo výbere 7 modelových území (prehľad v tabuľke), ktorý zahŕňa 7 chránených vtáčích území (ďalej CHVÚ), v ktorých sú kritériovými druhmi dravce a sovy tak, aby boli pokryté základné typy krajiny: lesné prostredie, poľnohospodárska krajina; vysokohorské prostredie, nížina; mokrade, skalné prostredie.

 

 

Tab. Prehľad vybraných modelových CHVÚ s kritériovými druhmi dravcov a sov

 
CHVÚ Krajinný typ

Počet kritériových druhov dravcov a sov

Kritériové druhy dravcov a sov Ďalšie druhy dravcov a sov Výmera [ha]
Dolné Považie poľnohospodárska krajina 2 Circus aeroginosus, Falco vespertinus Circus pygargus 35 907
Dunajské luhy nížina, močiare, luh 2 Haliaeetus albicilla, Milvus migrans Circus aeuruginosus 18 845
Laborecká vrchovina listnaté lesy 3 Milvus milvus, Aquila pomarina, Strix uralensis Pernis apivorus 107 736
Malé Karpaty listnaté lesy 3 Aquila heliaca, Falco cherrug, Pernis apivorus Falco peregrinus, Bubo bubo 55 764
Strážovské vrchy skalné prostredie 2 Falco peregrinus, Bubo bubo Pernis apivorus, Aquila chrysaetos, Aegolius funereus 59 586
Veľká Fatra vysokohorské prostredie 4 Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus Pernis apivorus, Bubo bubo, Strix uralensis 60 480
Nízke Tatry vysokohorské prostredie 4 Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus Pernis apivorus, Aquila pomarina 96 951

 

 

 

Projekt podporili

logo 01

logo 02 logo 03 logo 04 logo 05-basis SK-AT 4C logo 06-coro skat farbe logo 07-EUflag ERDF