Sokol rároh a krajina - riziká a využívanie biotopov

Mgr. Vladimír Nemček

Sokol rároh predstavuje najväčší druh sokola v strednej Európe. Obýva nížiny a pahorkatiny kultúrnej krajiny. Hniezdi na stromoch v lesoch, na skalách alebo na stĺpoch elektrického vedenia. Pohraničná oblasť okolo rieky Moravy je domovom pre 10-15 párov. Keďže tento druh patrí k ohrozeným z celosvetového hľadiska, je mimoriadne dôležité poznať jeho nároky na prostredie a možné ohrozenie. Týmito otázkami sa zaoberali dva LIFE projekty - “Ochrana sokola rároha v Karpatskej kotline” LIFE06 NAT/H/000096 a “Ochrana sokola rároha v severovýchodnej časti Bulharska, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku” LIFE09 NAT/HU/000384. Projekt CORO SKAT pomohol čiastočne spracovať získané údaje z oboch projektov, podporil monitoring populácie v pohraničí a zabezpečil stráženie niekoľkých hniezd tohto ohrozeného druhu fotopascami. 

V oblasti pohraničia je plánovaná výstavba niekoľkých veterných parkov a priemyselných objektov. Zároveň to je poľnohospodársky využívaná oblasť. Hlavné nebezpečenstvo pre dravce v súčasnosti predstavuje úbytok vhodných biotopov. Taktiež viaceré štúdie poukazujú na negatívny vplyv veterných parkov na vtáky - predovšetkým migrujúce druhy a veľké dravce. Predstavujú tieto riziká ohrozenie aj pre sokola rároha? Súčasný výskum na mladých jedincoch (juveniloch) nám ukázal, že najväčším rizikom sú stĺpy vysokého napätia. Z deviatich sledovaných mladých samíc sokolov označených na Slovensku minimálne dve boli usmrtené zásahom elektrickým prúdom (Nemček et al. 2014). Nahradenie starých typov konštrukcií stĺpov novými patrí k základným opatreniam predovšetkým v okolí pravidelných hniezdisk sokolov. K novým ohrozeniam pre vtáky patria veterné turbíny, najmä ak sú na území inštalované vo veľkom počte (niekoľko desiatok). Vtedy predstavujú reálne nebezpečenstvo pre migrujúce aj v okolí hniezdiace druhy. Z analýzy údajov zo satelitnej telemetrie bolo vyhodnotené riziko kolízie s turbínami pre sokoly zdržiavajúce sa v oblasti obývanej po vyletení z hniezda. Najbližšie bola jedna samica 77 krát zaznamenaná vo vzdialenosti 2-5 km od veterného parku. Celkovo bolo riziko pre sokoly vyhodnotené ako nízke. 

Ochrana druhov je často zameraná na dospelé jedince, ale pre zabezpečenie stability populácie je dôležité prežívanie mladých jedincov. Tieto postupne nahrádzajú dospelé vtáky, prípadne osídľujú nové územia. Pri analýze preferencie a využívania biotopov v dočasne osídlených územiach (Nemček et al. 2016) bola zistená preferencia poľnohospodárskej pôdy a naopak vyhýbanie sa lesom. Zaujímavé a dôležité bolo zistenie, že nebola zaznamenaná preferencia pasienkov. Tieto predstavujú typický biotop pre sokoly a ich obhospodarovanie sa radí medzi dôležité opatrenia pre ochranu sokolov rárohov. Preto informácie o neuprednostňovaní pasienkov bude ešte potrebné preskúmať. Mladé jedince nemajú stabilné teritórium a počas dospievania sa presúvajú po krajine so zástavkami v dočasne osídlených územiach. Identifikácia týchto území a ich ďalší výskum je jedna z hlavných úloh pre ochranu prírody. Väčšina dočasne osídlených území v Európe bola aspoň čiastočne legislatívne chránená. Práve pri ochrane týchto území zohráva dôležitú úlohu európska sieť chránených území NATURA 2000. Z 15 dočasne osídlených území bolo až 10 aspoň čiastočne chránených v rámci tejto sústavy. 

Základnou otázkou ostáva - aký typ plodiny prípadne štruktúry je preferovaný sokolmi rárohmi? Vplýva vôbec druh plodiny na výber územia mladých a dospelých jedincov? Pre nedostupnosť údajov o pokrytí plodín zatiaľ nebolo možné takúto analýzu uskutočniť. Taktiež s rozvojom spoločnosti a technologickým pokrokom je sokol rároh a jeho životné prostredie vystavené novým vplyvom a tlakom. Aby sme vedeli realizovať ochranné opatrenia a zmierňovať dopad na tento druh, potrebujeme dostatok aktuálnych informácií a realizáciu aplikovaného výskumu.    

Literatúra: 

Nemček V., Uhrin M, Chavko J., Deutschová L., Maderič B., Noga M. 2016: Habitat Structure of Temporary Settlement Areas of Young Saker Falcon Falco cherrug Females during Movements in Europe. Acta Ornitologica. Vol. 51, Issue 1, pg(s) 93-103. 

Nemček V., Chavko J., Deutschová L. 2014: Movement of satellite-tracked juvenile saker falcons (Falco cherrug) in SW Slovakia. Vol. 8, Issue 2, pg(s) 97-103.

Projekt podporili

logo 01

logo 02 logo 03 logo 04 logo 05-basis SK-AT 4C logo 06-coro skat farbe logo 07-EUflag ERDF